Wczytuje Wydarzenia

Zmiany w KPA związane z doręczeniami elektronicznymi

SZKOLENIE ON-LINE, 10.11.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

Założenia nowych regulacji z zakresu doręczeń elektronicznych

 • cele ogólne i szczegółowe ustawy o doręczeniach elektronicznych
 • ramy czasowe wprowadzania regulacji zawartych w ustawie
 • wytyczne kierunkowe w prawie unijnym oraz realizacja celów strategicznych polityki Rady Ministrów

Koncepcja funkcjonowania przyszłego systemu

 • model operatora wyznaczonego
 • obowiązki podmiotów publicznych wynikające z ustawy
 • publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 • kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego
 • potwierdzenie (dowody) doręczenia
 • publiczna usługa hybrydowa
 • nowy system do obsługi doręczeń elektronicznych
 • baza adresów elektronicznych
 • wyszukiwanie adresów do doręczeń elektronicznych
 • komunikacja transgraniczna
 • skrzynki doręczeń operatora wyznaczonego

Założenia zmian wprowadzonych do KPA

 • zasada równoważności pism utrwalonych w postaci elektronicznej i papierowej
 • ujednolicone zasady komunikacji z organami administracji publicznej z wykorzystaniem usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej
 • podstawy dla automatycznego załatwiania spraw
 • załatwianie spraw przy wykorzystaniu usług online

Koncepcja uproszczonej komunikacji organów z adresatami spraw administracyjnych

 • uproszczenie zasad wnoszenia i doręczania pism

Nowy wymiar zasady pisemności postępowania administracyjnego,

Model elektronicznej komunikacji pomiędzy organami

 • zasada doręczania pism przez organ w postaci elektronicznej i na adres do doręczeń elektronicznych

Dowód wysłania  – nowa koncepcja fikcji doręczenia ( art. art. 393 Kpa)

Dowód otrzymania – nowa koncepcja daty wszczęcia postępowania na żądanie strony, wniesione drogą elektroniczną (art. 61 § 3a Kpa)

Podsumowanie

Pytania i dyskusja

 

WYKŁADOWCA

 

Adwokat, dr. hab. nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.

W latach 2000 – 2019 pełnił funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, początkowo jako członek pozaetatowy (na kadencję 6-letnią i 3-letnią), zaś od roku 2011 jako członek etatowy. Orzekał w sprawach reglamentacyjnych, dotyczących gruntów i nieruchomości, planowania i zagospodarowania przestrzennego, dróg publicznych, prawa górniczego i geologicznego, geodezji i kartografii, ochrony środowiska, przyrody, odpadów i utrzymania czystości w gminach, a także w sprawach podatków i opłat lokalnych
i w postępowaniu egzekucyjnym. Przewodniczył posiedzeniom jawnym i niejawnym oraz reprezentował Kolegium w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku
oraz przez Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od roku 2005 prowadzi działalność szkoleniową, skierowaną głównie do pracowników organów administracyjnych ale także do członków korporacji zawodowych radców prawnych i doradców podatkowych a także przedsiębiorców z branży budowlanej, gazowniczej i energetycznej. Główną tematyką prowadzonych szkoleń są zagadnienia proceduralne, związane z prawidłowym prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz wydawaniem decyzji, również w takich obszarach jak np. zwroty nienależnie wydatkowanych środków europejskich, zarządzanie pasem drogowym,
a także postępowania w sprawach studentów, doktorantów czy stopni i tytułu naukowego.

Autor wielu publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji, opinii i glos poświęconych tematyce funkcjonowania administracji publicznej, w tym m.in. w zakresie wydawania decyzji administracyjnych, wzorów pism i rozstrzygnięć do kodeksu postępowania administracyjnego oraz współautor komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Aktywny uczestnik, referent i organizator licznych konferencji
i seminariów naukowych.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 6900 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome