Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Organ administracji publicznej w procesie karnym jako podmiot zawiadamiający o popełnionym przestępstwie i jako pokrzywdzony

SZKOLENIE ON-LINE, 07.09.2023

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • Prawa i obowiązki świadka, pokrzywdzonego, podejrzanego
 • Egzekucja obowiązku naprawienia szkody w przypadku wydania decyzji o ustaleniu kwoty nienależnie pobranej – metody i sposoby zgłaszania wniosku o naprawienie szkody
 • Zasady i sposób wymiany informacji między organami administracji publicznej a organami ścigania i sądowymi
 • Zasady wykorzystywania akt uzyskanych z prokuratury w postępowaniach administracyjnych w sprawie ustalania kwot nienależnie pobranych środków finansowych
 • Uprawnienia dla organu zawiadamiającego o przestępstwie
 • Zaskarżanie rozstrzygnięć w postępowaniu przygotowawczym, subsydiarny akt oskarżenia (włączenie się do postępowania sądowego i przyjęcie na siebie roli oskarżyciela)
 • Wpływ postępowań karnych na toczące się postępowania
 • Zaspokajanie roszczeń w świetle dokonanego zabezpieczenia przez Prokuraturę w ramach prowadzonego postępowania karnego
 • Organ administracji publicznej a pokrzywdzony w procesie karnym
 • Instytucja oskarżyciela posiłkowego w toku postępowania karnego
 • Świadek w świetle przepisów prawa – ogólne definicje
 • Prawa i obowiązki świadka w toku postępowania przygotowawczego i sądowego
 • Sposób wezwania świadka na przesłuchanie, w tym jego niestawiennictwo i zasady usprawiedliwiania
 • Przesłuchanie świadka – omówienie przebiegu czynności, miejsce przesłuchania, możliwość zdalnego przesłuchania
 • Analiza wybranych przestępstw związanych z pracą organu, w tym kontroli u beneficjenta (groźby karalne, korzyści osobiste i majątkowe, przestępstwa urzędnicze)
 • Ochrona danych osobowych w trakcie postępowania karnego
 • Tajemnica służbowa, informacje niejawne a przesłuchanie świadka
 • Elementy dokumentowania czynności kontroli a możliwość ich wykorzystania w toku postępowania karnego (nagrania, zdjęcia, mapy)
 • Zasady zwrotu kosztów podróży i utraconego zarobku świadkowi
 • Udział w przesłuchaniu świadka – radcy prawnego organu administracji publicznej

WYKŁADOWCA

Sędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome