Wczytuje Wydarzenia

Aktualne zmiany w prawie i problemy orzecznicze w obszarze wykrywania i stwierdzania nieprawidłowości, nakładania korekt finansowych i odzyskiwania środków europejskich w pracy instytucji

Zakopane, 17-19.08.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

W okresie 2020 -2021 roku doszło do szeregu zmian w prawie wpływających na sposób działania i procedowania instytucji odpowiedzialnych za stwierdzanie nieprawidłowości, nakładania korekt finansowych i odzyskiwania środków europejskich. Zmiany te dotyczą obszaru procedury administracyjnej, doręczeń, sposobu prowadzenia czynności egzekucyjnych, taryfikatorów umożliwiających nakładanie korekt finansowych i dokonywanie pomniejszeń. Zajęcia będą przedstawiły w/w zagadnienia od strony praktycznej, uzupełnione będą aktualnym orzecznictwem sądowym.

 

 • Nakładanie korekt finansowych i wydawanie decyzji zwrotowych w przypadku nieprawidłowości rozliczanych w kolejnych wnioskach o płatność
 • Pojęcie nieprawidłowości – studium przypadków na podstawie orzecznictwa krajowego i europejskiego.
 • Korekta finansowa a możliwość jej domiarowania w kontekście regulacji art. 207 ust. 10 ufp
 • Procedury odzyskiwania środków europejskich a procesy cywilne – analiza orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych
 • Upadłość i restrukturyzacja beneficjenta w relacji z procedurami nakładania korekt finansowych – rola podmiotów uczestniczących w tych postępowaniach w procedurach inicjowanych przez instytucje
 • Analiza aktualnego orzecznictwa sądów europejskich i krajowych w zakresie art. 66a ufp, art. 70 op oraz art. 3 rozporządzenie nr 2988/95
 • Obowiązek wydania decyzji zwrotowej a odpowiedzialność osób trzecich
 • Zmiany w procedurach administracyjnych od 5 października 2021 roku w relacji z postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez instytucje
 • Egzekucja administracyjna a zwrot środków europejskich – analiza wybranych zagadnień
 • Nowe sposoby rozliczania środków europejskich przez instytucje
 • Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 2350 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, zaświadczenie oraz 2 noclegi w pokoju 2-osobowym, śniadania, obiady, przerwy kawowe, kolacje.
  Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 300 zł.
 • Termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa oraz pytań do wykładowcy: 10.08.2021 r.