Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Wydawanie decyzji administracyjnych przy wykorzystaniu KPA

SZKOLENIE ON-LINE, 20.10.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

Kierunki ostatnich zmian proceduralnych w związku ze stanem epidemii

Nowe regulacje związane z doręczeniami elektronicznymi w postępowaniu administracyjnym

Zakres stosowania zasad ogólnych

 • katalog zasad ogólnych, ich cel i charakter
 • ustawowe ograniczenia w stosowaniu zasad: szybkości i wnikliwości postępowania, czynnego udziału strony oraz wysłuchania
 • zakres stosowania pozostałych zasad: pisemności, dostępu do akt, ustalania faktów na podstawie dowodów, prawdy obiektywnej

Postępowania wszczynane z urzędu

 • rodzaje spraw administracyjnych (nakładanie obowiązku, ograniczenie uprawnień)
 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania (treść i forma)
 • postępowanie wyjaśniające: czynności dowodowe i notoria
 • niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy (art. 81a) i niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego (art. 86)

Wnioski o załatwienie sprawy

 • ocena istoty i zakresu żądania
 • ocena dopuszczalności żądania
 • ocena właściwości organu
 • ocena interesu prawnego lub obowiązku wnioskodawcy
 • ocena kompletności formalnej podania

Czynności wyjaśniające i dowodowe

 • ciężar dowodzenia
 • postępowanie wyjaśniające: czynności dowodowe i notoria
 • przesłanki zależne od strony, które nie zostały spełnione lub wykazane (art. 79a) a niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego (art. 86)
 • zakończenie postępowania, wydanie i doręczenie (ogłoszenie) decyzji

Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania

 • oświadczenie woli jako prawo podmiotowe
 • ramy czasowe skuteczności zrzeczenia
 • skutek zrzeczenia w zależności od rodzaju sprawy

Postępowanie odwoławcze i wykonalność decyzji

 • wykonalność decyzji na zasadach ogólnych
 • rygor natychmiastowej wykonalności
 • bieg terminu do wniesienia odwołania
 • autokontrola organu
 • przekazanie odwołania wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni

Podsumowanie

Pytania i dyskusja

WYKŁADOWCA

 

Adwokat, dr. hab. nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.

W latach 2000 – 2019 pełnił funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, początkowo jako członek pozaetatowy (na kadencję 6-letnią i 3-letnią), zaś od roku 2011 jako członek etatowy. Orzekał w sprawach reglamentacyjnych, dotyczących gruntów i nieruchomości, planowania i zagospodarowania przestrzennego, dróg publicznych, prawa górniczego i geologicznego, geodezji i kartografii, ochrony środowiska, przyrody, odpadów i utrzymania czystości w gminach, a także w sprawach podatków i opłat lokalnych
i w postępowaniu egzekucyjnym. Przewodniczył posiedzeniom jawnym i niejawnym oraz reprezentował Kolegium w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku
oraz przez Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od roku 2005 prowadzi działalność szkoleniową, skierowaną głównie do pracowników organów administracyjnych ale także do członków korporacji zawodowych radców prawnych i doradców podatkowych a także przedsiębiorców z branży budowlanej, gazowniczej i energetycznej. Główną tematyką prowadzonych szkoleń są zagadnienia proceduralne, związane z prawidłowym prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz wydawaniem decyzji, również w takich obszarach jak np. zwroty nienależnie wydatkowanych środków europejskich, zarządzanie pasem drogowym,
a także postępowania w sprawach studentów, doktorantów czy stopni i tytułu naukowego.

Autor wielu publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji, opinii i glos poświęconych tematyce funkcjonowania administracji publicznej, w tym m.in. w zakresie wydawania decyzji administracyjnych, wzorów pism i rozstrzygnięć do kodeksu postępowania administracyjnego oraz współautor komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Aktywny uczestnik, referent i organizator licznych konferencji
i seminariów naukowych.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome