Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Tryb podstawowy – jak zacząć i prowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia? – SZKOLENIE ON-LINE

Knopin, 22.04.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia i kontrolowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Przygotowanie postępowania

Rejestracja na platformie e-zamówienia

 • Niuanse rejestracji na platformie
 • Funkcje platformy.

Zamieszczenie planu zamówień – kto sporządza plan i czy możliwe jest wszczęcie postępowania bez planu?

Szacowanie wartości zamówienia

 • Co to są podobne dostawy, a jak agreguje się usługi i roboty budowlane
 • Zamówienia ujęte w planie i pozaplanowe – różnice przy ustalaniu ich wartości;
 • Prawo opcji i wznowienia

Wybór wariantu trybu podstawowego i przebieg procedury:

 • Zamówienie bez negocjacji – omówienie wzorcowego schematu postępowania;
 • Zamówienie z możliwymi negocjacjami;
 • Zamówienie z obligatoryjnymi negocjacjami.

Sporządzenie dokumentów zamówienia:

 • Specyfikacja Warunków Zamówienia w tym: termin wykonania zamówienia; termin związania ofertą, wizja lokalna, uzasadnienie braku podziału zamówienia na części
 • Opis Potrzeb i Wymagań: zawartość dokumentu, zasady sporządzania OPiW

Przeprowadzenie postępowania

Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu;

Procedura wyjaśniania i zmiany SWZ

Otwarcie ofert:

 • Zamieszczenie wymaganych informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania: kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zestawienie otwartych ofert wraz z informacją o cenie lub koszcie
 • Informowanie Prezesa UZP

Badanie ofert:

 • Weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych
 • Przesłanki odrzucenia oferty, w tym badanie rażąco niskiej ceny;
 • Korygowanie omyłek – jak poprawić omyłkę, zakres korekty, informowanie wykonawców o tej czynności
 • Udział podmiotów trzecich – zasoby

Ocena ofert – kryteria oceny

Udzielenie zamówienia i nadzór nad realizacją umowy

 • Obowiązki informacyjne Zamawiającego dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej i czynności odrzucenia ofert;
 • Termin zawarcia umowy – okres stand still
 • Ogłoszenie o wynikach postępowania;
 • Zawarcie umowy
 • Obligatoryjne elementy umowy w zależności od rodzaju i przedmiotu zamówienia
 • Zmiany umowy
 • Raport z realizacji umowy
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy – kto zamieszcza ogłoszenie, w jakim terminie, cel dokonywania tej czynności.
 • Dokumentowanie postępowania
 • Protokół postępowania i załączniki do protokołu – zawartość i forma ich sporządzenia;
 • Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu;
 • Oświadczenia o niekaralności i braku konfliktu interesów
 • Zatwierdzenie protokołu postępowania
 • Sposób przechowywania dokumentacji postępowania.

 

WYKŁADOWCA

Prawnik, doradca, doświadczony trener. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w latach 2006-2009 w Komisji Gospodarki rozpatrującej projekty ustawy jako ekspert. Prowadzi postępowania kontrolne i audyt dokumentacji przetargowej zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Publikacje: L. Bogacz, M. Łempicka, G. Pyliński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Bydgoszcz-Warszawa 2006; G. Pyliński, Umowy w zamówieniach publicznych, w: Zamówienia publiczne bez ryzyka Poradnik zamawiającego i wykonawcy.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 590 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM
 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome