Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Trwałość projektu w perspektywie programowej 2014-2020

Warszawa, 28.10.2016

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • określenie pojęcia „trwałość projektu”
 • podstawowe dokumenty regulujące trwałość projektu finansowanego ze środków UE
 • projekty objęte kontrolą „trwałości projektu” – okres i zakres kontroli
 • ocena możliwości dokonania zmian w projekcie w okresie jego trwałości – algorytm postępowania
  – zasadnicza modyfikacja
  – zmiana charakteru własności infrastruktury
  – zaprzestanie działalności
  – wpływ na charakter lub warunki realizacji operacji
  – uzyskanie „nieuzasadnionej korzyści”
 • utrzymanie projektów infrastrukturalnych oraz projektów, w których dokonywany jest zakup sprzętu lub wyposażenia
 • utrzymanie wskaźników
 • promocja projektu w relacji do trwałości projektu
 • sankcje dla beneficjenta związane z całościowym lub częściowym brakiem zachowania zasad trwałości projektu
 • nieprawidłowość w rozumie prawa UE i jej skutki
 • pozostałe obszary kontroli i obowiązki beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu
 • najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości
 • jak zachować trwałość projektu i uniknąć zwrotu dofinansowania w projekcie? – praktyczne rady, dyskusja

WYKŁADOWCA

dr Artur BartoszewiczAdiunkt w Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert ds. funduszy europejskich, pomocy publicznej, budżetu zadaniowego, zarządzania projektami i analiz ekonomiczno-finansowych. Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Członek społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Członek zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na 2007-2013, jak i 2014-2020. Członek Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006
oraz 2007-2013. Były ekspert ds. funduszy europejskich PKPP Lewiatan z zadaniami opiniowania programów operacyjnych i ich przydatności dla gospodarki z punktu widzenia organizacji pracodawców
i przedsiębiorców, oceny ich realizacji i wskazywania zagrożeń; popularyzowania wiedzy na temat funduszy, proponowania zmian w procedurach; przygotowywania opinii i stanowisk PKPP w sprawie wykorzystania przez Polskę funduszy; współpracy z odpowiednimi instytucjami unijnymi oraz monitorowania zamian w polityce spójności UE. Doradca ds. funduszy europejskich z 14-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym pisania wniosków o dotacje ze funduszy UE, biznes planów oraz studium wykonalności; analiz finansowych; monitoringu; ewaluacji; prowadzenia warsztatów szkoleniowych; seminariów i szkoleń; zarządzania projektami zgodnie z regułami UE; składania aplikacji i opracowywania odpowiedzi na TOR; analiz i ocen studiów wykonalności. Ekspert z listy krajowej Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcia organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych; poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników
i przedsiębiorców; przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; szkolnictwa wyższego w ramach PO Kapitał Ludzki, oceny wniosków m.in. dla MRR, MPiPS, MNiSzW, PARP, CRZL, MJWPU oraz WUP. Trener przygotowujący administrację
w ramach systemu wdrażania, w tym członków Komisji Oceny Projektów instytucji systemu wdrażania funduszy unijnych. Autor ponad 40 ekspertyz przygotowanych na rzecz administracji rządowej i samorządowej m.in. na rzecz Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Autor publikacji naukowych w kraju i zagranicą. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytecie Warszawskim.


wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Miejsce szkolenia: Warszawa, IBIS REDUTA, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 16
 • Godziny zajęć: 09.30-15.30
 • Cena udziału w szkoleniu: 590 zł
 • W przypadku, gdy usługa szkoleniowa ma charakter usługi kształcenia zawodowego pracowników urzędu i jest finansowana w całości ze środków publicznych – szkolenie zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne oraz wydanie zaświadczenia