Wczytuje Wydarzenia

Prawo Zamówień Publicznych

Krutyń, 24-26.08.2022

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego prowadzenia i kontrolowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w świetle przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Nowe prawo jest dużo obszerniejsze, a uchwalona ustawa jest nowym aktem prawnym, który zawiera całkiem nowe rozwiązania prawne, dotychczas niewystępujące w krajowym systemie zamówień publicznych.

 

Nowe PZP – nowa systematyka, nowe pojęcia, nowe zasady

 • systematyka nowego PZP, jak czytać ustawę?
 • słowniczek, nowe definicje znanych terminów oraz nowe pojęcia w PZP
 • zamówienia klasyczne
 • próg stosowania ustawy i zamówienia bagatelne
 • podział na zamówienia krajowe i unijne

Zasady udzielania zamówień publicznych. Nowe podejście do podstawowych zasad funkcjonowania systemu zamówień

 • obowiązywanie zasad na etapie przygotowania postępowania
 • zasady przejrzystości, proporcjonalności oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji
 • value for money, czyli najlepsza jakość za najlepszą cenę jako zasada PZP
 • zasada najlepszych efektów zamówienia
 • zasada jawności postępowania i jej ograniczenia
 • zasada pisemności w nowej odsłonie: pisemność w rozumieniu PZP, forma oferty oraz czynności w postępowaniu w zależności od jego wartości. Czym różnie się postępowanie krajowe od unijnego?
 • pisemność postępowania, wymogi elektronizacji a komunikacja w postępowaniu

Nowe reguły sprawozdawcze

Konflikt interesów i nowe podejście do jego badania. Komisja przetargowa

 • zasady wyłączania osób wykonujących czynności w postępowaniu
 • dwuetapowe badanie zaistnienia przesłanek wyłączenia
 • konflikt interesów, niekaralność i nowy system dwóch oświadczeń
 • termin składania oświadczeń

Zasady udzielania zamówień podprogowych

 • zamówienia podprogrowe – ramy prawne
 • zasady udzielania zamówień a zamówienia podprogowe
 • możliwe schematy postępowań i organizacja wyboru wykonawców: przykłady postanowień, propozycje schematów postępowań, granice swobody zamawiającego, negocjacje fakultatywne i obligatoryjne

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • definicja wykonawcy
 • konsorcjum
 • warunki udziału w postępowaniu i zasady ich formułowania i weryfikacji
 • podstawy wykluczenia z postępowania
 • podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – nowe terminy dla starych rozwiązań
 • oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców: zasady ich składania i odrębności pomiędzy podmiotowymi i przedmiotowymi środkami dowodowymi, terminy na złożenie oświadczeń i dokumentów oraz zasady wzywania do ich uzupełniania

Tryby udzielania zamówień. Zagadnienia ogólne

 • katalog trybów dostępnych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiających klasycznych
 • moment wszczęcia postępowania
 • zasady wyznaczania terminów

Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia unijnego w przetargu nieograniczonym jako uniwersalny wzorzec postępowania

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • wstępne konsultacje rynkowe
 • ogłoszenia i ich zmiany
 • wymagania w zakresie wadium
 • zasady wnoszenia wadium oraz nowe zasady jego zwrotu
 • opis przedmiotu zamówienia
 • ustalanie niektórych warunków zamówienia: podział zamówienia na części, wymogi związane z zatrudnieniem pracowniczym i inne
 • kwalifikacja podmiotowa wykonawców: podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, udostępnianie zasobów

Przebieg postępowania

 • SWZ i jej treść
 • udostępnianie SWZ
 • wyjaśniania SWZ i zmiana jej treści
 • termin składania ofert
 • kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • składanie i otwarcie ofert
 • ocena ofert
 • przesłanki odrzucenia oferty. Nowe podejście do eliminacji wykonawców z postępowania
 • wybór oferty najkorzystniejszej
 • zakończenie postępowania jak czynność prawna i proces regulowany ustawą. Zakończenie pozytywne i negatywne

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

 • forma umowy i okres jej obowiązywania
 • obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy
 • zakazane postanowienia umowne
 • obligatoryjne elementy treści umowy
 • obowiązkowa waloryzacja, zaliczki i zasady wypłaty wynagrodzenia
 • raport z realizacji zamówienia, kiedy jest obowiązkowy
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • podwykonawstwo
 • dopuszczalność wprowadzania zmian do zawartej umowy
 • specyfika umów ramowych
 • zamówienia dodatkowe, roboty zamienne oraz zasady i możliwości dokonywania zmian zawartych umów

Środki ochrony prawnej

 • nowe rozwiązania w zakresie: zasad wnoszenia odwołań, katalogu osób, które mogą reprezentować strony przed KIO
 • na jakie czynności i zaniechania zamawiającego przysługuje odwołanie?
 • odpowiedź na odwołanie, termin i zasady wnoszenia
 • uwzględnienie odwołania
 • wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
 • rozpoznanie odwołania przez KIO
 • zakaz zawarcia umowy do czasu ogłoszenia wyroku i możliwości jego uchylenia

 

POBIERZ OFERTĘ W FORMACIE PDF

 

WYKŁADOWCA

Prawnik, doradca, doświadczony trener. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w latach 2006-2009 w Komisji Gospodarki rozpatrującej projekty ustawy jako ekspert. Prowadzi postępowania kontrolne i audyt dokumentacji przetargowej zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Publikacje: L. Bogacz, M. Łempicka, G. Pyliński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Bydgoszcz-Warszawa 2006; G. Pyliński, Umowy w zamówieniach publicznych, w: Zamówienia publiczne bez ryzyka Poradnik zamawiającego i wykonawcy.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • MIEJSCE SZKOLENIA
  Gościniec Mazur, Krutyń 36 B

 

 • CENA UDZIAŁU W SZKOLENIU
  1990 zł zw. z VAT / osobę

 

 • CENA OBEJMUJE
  Udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne, zaświadczenie oraz 2 noclegi w pokoju 2-osobowym, śniadania, obiady, przerwy kawowe, kolacje.
  Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 150 zł.
  TRANSPORT WARSZAWA-KRUTYŃ-WARSZAWA wynosi 150 zł.

 

 • SPOSÓB ZGŁOSZENIA
  Termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa: 18.08.2022 r. – skan proszę przesłać na adres: biuro@irwu.pl lub wypełnić zgłoszenie on-line: http://www.irwu.pl/formularz-zgloszenia-24-26-08-2022/

 

 • HARMONOGRAM SZKOLENIA

  Dzień I, 24 sierpnia 2022 r.
  Godz. 14.00-19.00 – przyjazd i zakwaterowanie
  Godz. 19.30 – kolacja

Dzień II, 25 sierpnia 2022 r.
Godz. 08.00-09.00 – śniadanie
Godz. 09.00-11.00 – zajęcia merytoryczne
Godz. 11.00-11.30 – przerwa kawowa
Godz. 11.30-13.30 – zajęcia merytoryczne
Godz. 13.30-14.30 – obiad
Godz. 14.30 -16.30 – zajęcia merytoryczne
Godz. 17.00-19.30 – czas wolny
Godz. 19.30-24.00 – kolacja

Dzień III, 31 sierpnia 2022 r.
Godz. 08.00-09.00 – śniadanie
Godz. 09.00-11.00 – zajęcia merytoryczne
Godz. 11.00-11.30 – przerwa kawowa
Godz. 11.30-13.30 – zajęcia merytoryczne
Godz. 13.30-14.30 – obiad i zakończenie szkolenia

POBIERZ OFERTĘ W FORMACIE PDF