Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

X OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW OBSŁUGUJĄCYCH INSTYTUCJE ZARZĄDZAJĄCE, POŚREDNICZĄCE I WDRAŻAJĄCE, PT. Zmiany w prawie w zakresie doręczeń elektronicznych i KPA po 1 lipca 2021 roku w pracy instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję, kontrolę, odzyskiwanie i rozliczanie środków europejskich. Specustawa funduszowa, zmiany w egzekucji administracyjnej oraz aktualne problemy orzecznicze

Krutyń, 13-15.07.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

W związku z wejściem w życiem z dniem 1 lipca 2021 roku ustawy o doręczeniach elektronicznych i zmian w innych ustawach powiązanych z tymi regulacjami koniecznym stanie się dostosowanie trybu doręczeń w sferze prac instytucji związanych ze środkami europejskimi. W czasie Spotkania przedstawione zostaną od strony praktycznej nowe rozwiązania prawne na wszystkich możliwych etapach dystrybucji środków europejskich, m.in. w procedurach konkursowych, odwoławczych i administracyjnych. Ponadto zajęcie obejmowały będą omówienie innych zmian w prawie tj. stosowania w dalszym zakresie niektórych rozwiązań specustawy funduszowej, nadto przedstawione będą zagadnienia z orzecznictwa sądowego za lata 2020 -2021.

 

 • Cel i założenia wprowadzenia ustawy o doręczeniach elektronicznych
 • ePUAP a nowe rozwiązania prawne
 • Moment zastosowania przepisów prawa o doręczeniach elektronicznych – obowiązki pełnomocników i organów administracji publicznej
 • Usługa pocztowa świadczona przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczenia – data obowiązywania, mechanizmy prawne stosowania
 • Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i  publiczna usługa hybrydowa –  pojęcia prawne i skutki dla organów i stron postępowań
 • Zasady tworzenia i wpisu adresu do doręczeń elektronicznych i skrzynki doręczeń do bazy – baza adresów i sposób jej funkcjonowania
 • Wnioski, podania, orzeczenia, pełnomocnictwa i upoważnienia według nowych przepisów prawa
 • Zakres zmian wprowadzanych w KPA od 1 lipca 2021 roku
 • Moment obowiązywania, w tym w kontekście, już prowadzonych spraw administracyjnych
 • Sposób prowadzenia i załatwienia spraw administracyjnych – pisma sporządzone w formie papierowej i elektronicznej
 • Komunikacja stron z organami administracji publicznej
 • Zasady doręczenia pism w postępowaniu administracyjnym
 • Pojęcie tzw. dowodu otrzymania
 • Pełnomocnictwa i doręczenia pełnomocnikowi po 1 lipca 2021 roku
 • Forma i sposób wnoszenia podań, pism, środków zaskarżenia przez strony w postępowaniach administracyjnych.
 • Omówienie stosowanych do 31 grudnia 2023 roku rozwiązań prawnych odnoszących się do specustawy funduszowej.
 • Analiza dotychczasowych zmian w obszarze egzekucji administracyjnej w kontekście realizowanych przez instytucje zadań.
 • Najnowsze orzecznictwo sądowe w obszarze środków europejskich i jego wpływ na dotychczasową praktykę.
 • Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników
Oferta w formacie PDF – do pobrania.

WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w Spotkaniu: 2150 zł
 • Cena obejmuje udział w spotkaniu, materiały dydaktyczne, zaświadczenie oraz 2 noclegi w pokoju 2-osobowym, śniadania, obiady, przerwy kawowe, kolacje, ubezpieczenie NNW.Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 150 zł.
  TRANSPORT WARSZAWA-KRUTYŃ-WARSZAWA wynosi 100 zł.
 • Termin przesyłania zgłoszeń uczestnictwa oraz pytań do wykładowcy: 25.06.2021 r. – skan proszę przesłać na adres: biuro@irwu.pl

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA:

Dzień I, 13 lipca 2020 r. (wtorek)

Godz. 14.00-19.00 – przyjazd i zakwaterowanie
Godz. 19.30 – kolacja

Dzień II, 14 lipca 2020 r. (środa)

Godz. 08.00-09.00 – śniadanie
Godz. 09.00-11.00 – zajęcia merytoryczne
Godz. 11.00-11.30 – przerwa
Godz. 11.30-13.30 – zajęcia merytoryczne
Godz. 13.30-14.30 – obiad
Godz. 14.30 -16.30 – zajęcia merytoryczne
Godz. 17.00-19.30 – czas wolny
Godz. 19.30-24.00 – kolacja

Dzień III, 15 lipca 2020 r. (czwartek)

Godz. 08.00-09.00 – śniadanie
Godz. 09.00-11.00 – zajęcia merytoryczne
Godz. 11.00-11.30 – przerwa
Godz. 11.30-13.30 – zajęcia merytoryczne
Godz. 13.30-14.30 – obiad i zakończenie Spotkania