Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Odpowiedzialność osób trzecich jako element odzyskiwania środków publicznych od zobowiązanych w ujęciu praktyki i orzecznictwa sądowego – SZKOLENIE ON-LINE

Knopin, 28.05.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności osób trzecich
 • Charakter prawny decyzji wydawanej w oparciu o art. 107 – 118 ordynacji podatkowej
 • Relacja między uruchomieniem postępowania administracyjnego o odpowiedniości osoby trzeciej a postępowaniem prowadzonym w trybie ustawy o finansach publicznych
 • Zakres odpowiedzialności osób trzecich – należności główne, odsetki (za jaki okres), koszty postępowania egzekucyjnego, koszty upomnienia
 • Możliwość obciążenia majątku wspólnego osoby trzeciej w rozumieniu art. 29 o.p.
 • Pojęcie podwójnej solidarności
 • Moment wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec osoby trzeciej oraz praktyczne aspekty wystawienia tytułu wykonawczego
 • Elementy decyzji o odpowiedzialności osób trzecich
 • Postępowanie administracyjne jako instrument proceduralny konieczny do pociągnięcia do odpowiedniości osoby trzecie
 • Odpowiedzialność za zobowiązania rozwiedzionego małżonka w kontekście momentu powstania zobowiązania i upływu terminu płatności
 • Przesłanki odpowiedniości wspólników spółek osobowych za zobowiązania tych spółek
 • Problematyka spółki cywilnej w świetle zasad orzekania o zwrocie środków
 • Członkowie zarządu spółek kapitałowych ponoszący odpowiedzialność jako osoby trzecie
 • Przesłanki pozytywne i negatywne ich odpowiedzialności. Stosowanie na zasadzie wyboru regulacji art. 116 op, czy art. 299 ksh – różnice i podobieństwa obu instytucji
 • Pojęcie bezskuteczności egzekucji
 • Postępowanie dowodowe i jego najistotniejsze elementy
 • Odpowiedzialność likwidatorów spółek
 • Zmiany w OP od 1 stycznia 2016 roku w zakresie odpowiedzialności osób trzecich w kontekście regulacji prawnych zawartych w innych aktach
 • Zmiany w OP od 20 maja 2016 roku w zakresie odpowiedzialności osób trzecich

 

WYKŁADOWCA

Łukasz SadkowskiSędzia, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i  międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej – Gazety Samorządu i  Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za  artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej – cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych – Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych – Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM
 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome