Wczytuje Wydarzenia

NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – SZKOLENIE ON-LINE

Knopin, 28-29.06.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

11 września 2019 Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy weszły w życie od 1.01.2021 roku. Nowe prawo jest dużo obszerniejsze niż obecnie obowiązujące, a uchwalona ustawa jest nowym aktem prawnym, który zawiera całkiem nowe rozwiązania prawne, dotychczas niewystępujące w krajowym systemie zamówień publicznych.

Nowe pzp – nowa systematyka, nowe pojęcia, nowe zasady

 • Systematyka nowego Pzp, jak czytać ustawę?
 • Słowniczek, nowe definicje znanych terminów oraz nowe pojęcia w pzp
 • Zamówienia klasyczne
 • Próg stosowania ustawy i zamówienia bagatelne
 • Podział na zamówienia krajowe i unijne

Zasady udzielania zamówień publicznych. Nowe podejście do podstawowych zasad funkcjonowania systemu zamówień

 • Obowiązywanie zasad na etapie przygotowania postępowania
 • Zasady przejrzystości, proporcjonalności oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji
 • Value for money czyli najlepsza jakość za najlepszą cenę jako zasada pzp
 • Zasada najlepszych efektów zamówienia
 • Zasada jawności postępowania i jej ograniczenia
 • Zasada pisemności w nowej odsłonie
 • Pisemność w rozumieniu pzp
 • Forma oferty oraz czynności w postępowaniu w zależności od jego wartości. Czym różnie się postępowanie krajowe od unijnego.
 • Pisemność postępowania, wymogi elektronizacji a komunikacja w postępowaniu

Nowe reguły sprawozdawcze

Konflikt interesów i nowe podejście do jego badania. Komisja przetargowa.

 • Zasady wyłączania osób wykonujących czynności w postępowaniu
 • Dwuetapowe badanie zaistnienia przesłanek wyłączenia
 • Konflikt interesów, niekaralność i nowy system dwóch oświadczeń
 • termin składania oświadczeń

 Zasady udzielania zamówień podprogowych

 • Zamówienia podprogrowe – ramy prawne,
 • Zasady udzielania zamówień a zamówienia podprogowe,
 • Możliwe schematy postępowań i organizacja wyboru wykonawców
 • Przykłady postanowień
 • Propozycje schematów postępowań
 • Granice swobody zamawiającego
 • Negocjacje fakultatywne i obligatoryjne

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 • Definicja wykonawcy
 • Konsorcjum
 • Warunki udziału w postępowaniu i zasady ich formułowania i weryfikacji
 • Podstawy wykluczenia z postępowania
 • Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe – nowe terminy dla starych rozwiązań
 • Oświadczenia i dokumenty składane przez wykonawców
 • Zasady ich składania i odrębności pomiędzy podmiotowymi i przedmiotowymi środkami dowodowymi
 • Terminy na złożenie oświadczeń i dokumentów oraz zasady wzywania do ich uzupełniania

Tryby udzielania zamówień. Zagadnienia ogólne.

 • Katalog trybów dostępnych w postępowaniach prowadzonych przez zamawiających klasycznych
 • Moment wszczęcia postępowania
 • Zasady wyznaczania terminów

Postępowanie o udzielenie klasycznego zamówienia unijnego w przetargu nieograniczonym jako uniwersalny wzorzec postępowania

 • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Ogłoszenia i ich zmiany
 • Wymagania w zakresie wadium
 • Zasady wnoszenia wadium oraz nowe zasady jego zwrotu
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Ustalanie niektórych warunków zamówienia
 • Podział zamówienia na części
 • Wymogi związane z zatrudnieniem pracowniczym i inne
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • Podmiotowe środki dowodowe
 • Przedmiotowe środki dowodowe
 • Udostępnianie zasobów
 • Przebieg postępowania
 • SWZ i jej treść
 • Udostępnianie SWZ
 • Wyjaśniania SWZ i zmiana jej treści
 • Termin składania ofert
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 • Składanie i otwarcie ofert
 • Ocena ofert
 • Przesłanki odrzucenia oferty. Nowe podejście do eliminacji wykonawców z postępowania.
 • Wybór oferty najkorzystniejszej.
 • Zakończenie postępowania jak czynność prawna i proces regulowany ustawą. Zakończenie pozytywne i negatywne.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

 • Forma umowy i okres jej obowiązywania
 • Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy
 • Zakazane postanowienia umowne
 • Obligatoryjne elementy treści umowy
 • Obowiązkowa waloryzacja, zaliczki i zasady wypłaty wynagrodzenia
 • Raport z realizacji zamówienia, kiedy jest obowiązkowy
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • Podwykonawstwo
 • Dopuszczalność wprowadzania zmian do zawartej umowy
 • Specyfika umów ramowych
 • Zamówienia dodatkowe, roboty zamienne oraz zasady i możliwości dokonywania zmian zawartych umów

Środki ochrony prawnej

 • Nowe rozwiązania w zakresie: zasad wnoszenia odwołań, katalogu osób, które mogą reprezentować strony przed KIO
 • Na jakie czynności i zaniechania zamawiającego przysługuje odwołanie?
 • Odpowiedź na odwołanie, termin i zasady wnoszenia
 • Uwzględnienie odwołania
 • Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
 • Rozpoznanie odwołania przez KIO
 • Zakaz zawarcia umowy do czasu ogłoszenia wyroku i możliwości jego uchylenia

 

WYKŁADOWCA

Prawnik, doradca, doświadczony trener. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w latach 2006-2009 w Komisji Gospodarki rozpatrującej projekty ustawy jako ekspert. Prowadzi postępowania kontrolne i audyt dokumentacji przetargowej zarówno po stronie zamawiającego, jak i wykonawcy. Publikacje: L. Bogacz, M. Łempicka, G. Pyliński, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Bydgoszcz-Warszawa 2006; G. Pyliński, Umowy w zamówieniach publicznych, w: Zamówienia publiczne bez ryzyka Poradnik zamawiającego i wykonawcy.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 1180 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM / Teams
 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome