Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

MEDIACJE W POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Katowice, 22.10.2018

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • systemowe ujęcie  mediacji administracyjnej – mediacja drogą do usprawnienia postępowania administracyjnego; założenia ustawodawcy, krytyczne uwagi doktryny, dotychczasowe wykorzystanie mediacji
 • szczegółowe omówienie przepisów – zmiany dot. rozdziału 5a, art. 35 § 5, art. 83 § 4, art. 96a–96n, art. 263 § 1, art. 263a i art. 264 § 1a k.p.a.
 • procedura mediacyjna
 • charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji – wielość stron, możliwość zawarcia ugody, sprawa, w której organ ma zamiar wydać decyzję na niekorzyść adresata i może się spodziewać odwołania – organ stroną mediacji
 • cel i skutki mediacji
 • dobrowolność mediacji
 • kwestie poufności
 • czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia
 • koszty mediacji
 • wymagania dotyczące mediatorów
 • mediacja a ugoda administracyjna – co musi zawierać ugoda mediacyjna?
 • zawarcie ugody a dyscyplina finansów publicznych
 • prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody
 • doprecyzowanie treści ugody i konieczność włączenia ugody do akt sprawy
 • forma ugody, konsekwencje prawne zawarcia ugody
 • dyskusja – czy faktycznie mediacja doprowadzi do zmniejszenia przewlekłości postępowania?
 • kazusy


WYKŁADOWCY

Radca prawny. Mediator gospodarczy i administracyjny. Lider Sekcji administracyjnej Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i gospodarczym. Świadczy obsługę prawną m.in. na rzecz  jednostek samorządu terytorialnego. W latach 2005-2009 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Członek rad nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Trener szkoleń z zakresu prawa administracyjnego, pomocy publicznej, prawa UE, funduszy UE. Prelegentka podczas  Public Hearing w Parlamencie Europejskim pt. „European grouping of Territorial Co-operation: The first four years” (2010 r.). Współorganizatorka Konferencji na temat mediacji administracyjnej organizowanej przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP wraz z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie pod patronatem Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu pomocy publicznej ( SGH). Wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.

 

Radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, mediator gospodarczy przy Centrum Mediacji Gospodarczej Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Transferem Technologii i Pomocy Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się  w zagadnieniach dotyczących pomocy publicznej udzielanej ze środków funduszy UE, w tym pomocy publicznej udzielanej na działalność badawczo – rozwojową, również na przedsięwzięcia znajdujące się we wczesnych fazach rozwoju. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku realizacji projektów finansowanych z funduszy UE, w tym sporządzaniu pism procesowych w toku toczących się przed organem administracji postępowań administracyjnych w przedmiocie zwrotu środków nieprawidłowo wydatkowanych w ramach projektów, w szczególności B+R, finansowanych z funduszy UE, ulg w spłacie zobowiązań oraz odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania. Od 6 lat reprezentuje instytucję publiczną w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach dotyczących skarg na informacje  o negatywnym wyniku procedury odwoławczej prowadzonych na podstawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz obecnie ustawy wdrożeniowej. Posiada doświadczenie w sporządzaniu skarg na informację o negatywnym wyniku procedury odwoławczej oraz skarg kasacyjnych, w tym również w reprezentowaniu w toku postępowań sądowo-administracyjnych w powyższym zakresie podmiotów z sektora prywatnego. Reprezentuje również podmioty publiczne i prywatne w toku postępowań cywilnych w sprawach o zapłatę. Zajmuje się  ponadto zagadnieniami dotyczącymi finansowania nauki, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, własności intelektualnej, zamówień publicznych w projektach finansowanych z funduszy UE, kwalifikowalności wydatków ponoszonych w toku realizacji projektów finansowanych z funduszy UE, zasad przyznawania dofinansowania na realizację projektów, w tym opiniowaniem kryteriów wyboru projektów oraz regulaminów przeprowadzania konkursów. Odbyła szereg szkoleń m.in. z zakresu prawa administracyjnego, pomocy publicznej, funkcjonowania alternatywnych spółek inwestycyjnych, ochrony własności intelektualnej, zamówień publicznych, funduszy unijnych i zasad dochodzenia zwrotu środków wydatkowanych nieprawidłowo w ramach projektów finansowanych z funduszy UE.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Miejsce szkolenia: Katowice
 • Godziny zajęć: 10.00-16.00
 • Cena udziału w szkoleniu: 590 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu, obiad, serwis kawowy, materiały dydaktyczne oraz wydanie zaświadczenia