Wczytuje Wydarzenia
 • Wydarzenie minęło.

Mapowanie procesów w administracji rządowej i samorządowej – praktyczne aspekty zarządzania procesowego

Warszawa, 05-07.12.2018

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

 • Mapowanie procesów, metody mapowania procesów oraz zastosowanie map procesów: mapa przepływu procesu, wykres rybia ość, wykres Pareto, histogram, analiza FMEA, SPC, Poka-yoke, metoda 5 WHY, TQM i inne
 • Metody i techniki identyfikacji procesów zachodzących w organizacji, wybór procesów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, optymalizacja procesowa
 • Pojęcie strumienia wartości – czynności VA i NVA
 • Mapowanie procesów z wykorzystaniem metod BPMN i VSM – analiza przykładowych map
 • Six Sigma – eliminowanie wariacji i poprawa sprawności (capability) procesów (mapowanie procesów metodą SIPOC, wykorzystywanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC)
 • TOC – podstawy zarządzania operacyjnego – optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacji i kolejkowania zadań, identyfikowanie tzw. „bottlenecks” w procesach
 • Analiza i weryfikacja procesów (procesy zarządcze, operacyjne, wspomagające) wraz ze zidentyfikowaniem i opracowaniem mierników i produktów procesów
 • Przygotowanie szczegółowych map procesów/ procedur postępowania – określenie obszarów
 • Znaczenie symboli wykorzystywanych do tworzenia map procesów w różnych metodach – BPMN i VSM
 • Diagramy procesów i workflow: diagramy przepływowe top-down; diagramy blokowe; activity charts; diagramy workflow; diagramy przepływowe cross-functional
 • Wyjaśnienie głównych elementów struktury diagramów procesów: przepływ produktów i usług; przepływ informacji; przepływ decyzji; punkty pomiaru efektywności
 • Analiza map inwentaryzujących procesy (present state) i map doskonalących procesy (future state) dla przykładowych procesów biznesowych
 • Identyfikacja i analiza ryzyk
 • Doskonalenie i wdrożenie działań naprawczych
 • Wdrożenie i określenie mechanizmów monitorowania skuteczności i efektywności procesów;
 • Koordynacja procesu przygotowania i aktualizacji instrukcji wykonawczych – organizacja zespołu
 • Identyfikacja głównych elementów struktury procesów – diagram Żółwia: przepływu produktów i usług; zasobów; sposobów i punktów pomiaru efektywności
 • Identyfikowanie zasobów procesów i podprocesów: osobowych; technicznych/sprzętowych; informacyjnych; materiałowych
 • Obliczanie czasów cykli dla procesów i podprocesów
 • Analiza czasu dostępnego w poszczególnych procesach i podprocesach
 • Rysowanie map wybranych procesów
 • Doskonalenie przykładowego procesu
 • Wybór sposobów i punktów pomiaru efektywności i ustanowienie celów dla wybranych mierników – benchmarking i scorecards
 • Ustanowienie sposobów zbierania informacji o realizowanych wskaźnikach efektywności i ich dokumentowania – stosowanie narzędzi SPC
 • Stosowanie technik rozwiązywania problemów – diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, metody ABC, Root Cause Analysis, 5Why, technika A3
 • Wdrażanie i podtrzymanie zmian, audyty procesów i Continous Improvement
 • Wybór sposobów i punktów pomiaru efektywności i ustanowienie celów dla wybranych mierników – benchmarking i scorecards
 • Ustanowienie sposobów zbierania informacji o realizowanych wskaźnikach efektywności i ich dokumentowania – stosowanie narzędzi SPC
 • Stosowanie technik rozwiązywania problemów – diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, metody ABC, Root Cause Analysis, 5Why, technika A3
 • Wdrażanie i podtrzymanie zmian, audyty procesów i Continous Improvement

WYKŁADOWCA

dr Artur BartoszewiczAdiunkt w Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert ds. funduszy europejskich, pomocy publicznej, budżetu zadaniowego, zarządzania projektami i analiz ekonomiczno-finansowych. Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Członek społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Członek zespołów roboczych przy ministerstwach zaangażowanych w proces wdrażania funduszy europejskich w latach 2004-2006 oraz przygotowujących zadania na 2007-2013, jak i 2014-2020. Członek Komitetów Monitorujących programami na lata 2004-2006
oraz 2007-2013. Były ekspert ds. funduszy europejskich PKPP Lewiatan z zadaniami opiniowania programów operacyjnych i ich przydatności dla gospodarki z punktu widzenia organizacji pracodawców
i przedsiębiorców, oceny ich realizacji i wskazywania zagrożeń; popularyzowania wiedzy na temat funduszy, proponowania zmian w procedurach; przygotowywania opinii i stanowisk PKPP w sprawie wykorzystania przez Polskę funduszy; współpracy z odpowiednimi instytucjami unijnymi oraz monitorowania zamian w polityce spójności UE. Doradca ds. funduszy europejskich z 14-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzenia dotacjami, w tym pisania wniosków o dotacje ze funduszy UE, biznes planów oraz studium wykonalności; analiz finansowych; monitoringu; ewaluacji; prowadzenia warsztatów szkoleniowych; seminariów i szkoleń; zarządzania projektami zgodnie z regułami UE; składania aplikacji i opracowywania odpowiedzi na TOR; analiz i ocen studiów wykonalności. Ekspert z listy krajowej Ministra Rozwoju Regionalnego w dziedzinie umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcia organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych; poprawy zdolności adaptacyjnych pracowników
i przedsiębiorców; przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; szkolnictwa wyższego w ramach PO Kapitał Ludzki, oceny wniosków m.in. dla MRR, MPiPS, MNiSzW, PARP, CRZL, MJWPU oraz WUP. Trener przygotowujący administrację
w ramach systemu wdrażania, w tym członków Komisji Oceny Projektów instytucji systemu wdrażania funduszy unijnych. Autor ponad 40 ekspertyz przygotowanych na rzecz administracji rządowej i samorządowej m.in. na rzecz Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Autor publikacji naukowych w kraju i zagranicą. Wykładowca m.in. w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytecie Warszawskim.


wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Miejsce szkolenia: Warszawa, IBIS REDUTA, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 16
 • Godziny zajęć: 09.00-15.30
 • Cena udziału w szkoleniu: 1770 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu, obiady, serwis kawowy, materiały dydaktyczne oraz wydanie zaświadczenia