Wczytuje Wydarzenia

Administracyjne kary pieniężne – zasady stosowania przepisów ogólnych i odrębnych

SZKOLENIE ON-LINE, 17.11.2021

wyślij zgłoszenie

PROGRAM SZKOLENIA

System sankcji administracyjnych jako podsystem prawa publicznego

 • administracyjne kary pieniężne jako problem ustrojowy
 • administracyjne kary pieniężne jako problem systemowy
 • administracyjne kary pieniężne jako problem zadaniowy

Stosowanie przepisów ogólnych o administracyjnych karach pieniężnych

 • przepisy ogólne, przepisy szczególne a przepisy odrębne
 • kryteria przedmiotowe (sankcja za naruszenie prawa, pieniężny charakter sankcji, naruszenie zakazu lub niedopełnienie obowiązku, kara nakładana decyzją,
 • kryteria podmiotowe (organ administracyjny właściwy w sprawach administracyjnych kar pieniężnych, adresat administracyjnej kary pieniężnej)
 • Stosowanie zasad ogólnych w sprawach administracyjnych kar pieniężnych
 • informowanie o wszczęciu i przedmiocie postępowania oraz planowanych czynnościach dowodowych
 • tworzenie warunków do czynnego udziału
 • zasada podejmowania działań niezbędnych do załatwienia sprawy administracyjnej
 • obowiązek współdziałania organów w toku postępowania
 • pogłębianie zaufania uczestników postępowań do organów władzy publicznej

Zasady związane z postępowaniem wyjaśniającym

 • czynności postępowania wyjaśniającego
 • ciężar dowodzenia
 • otwarty system środków dowodowych
 • swoboda zarządzania postępowaniem wyjaśniającym
 • uznanie okoliczności faktycznej za udowodnioną (art. 81 K.p.a.)
 • legalność ograniczona do zasady in dubio pro reo
 • zasada prawdy obiektywnej

Zasady decydowania w sprawach administracyjnych kar pieniężnych

 • zasada wyłączenia odpowiedzialności w formie administracyjnej kary pieniężnej
 • stosowanie ustawy względniejszej (lex mitior agit)
 • dopuszczalność wielokrotności karania innymi karami i środkami penalnymi (dualizm wewnętrzny i zewnętrzny)
 • obligatoryjne odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej
 • fakultatywne odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej

Zasady ogólne dotyczące miarkowania administracyjnych kar pieniężnych wynikające z zasad ogólnych K.p.a.

 • zasada miarkowania (wyważania) interesów
 • proporcjonalność
 • zasada bezstronności
 • równe traktowanie
 • zasada trwałości
 • zasada in dubio pro reo

Zasady dotyczące miarkowania administracyjnych kar pieniężnych

 • waga i okoliczności naruszenia prawa
 • powrót do naruszenia prawa
 • uprzednie ukaranie za to samo zachowanie
 • stopień przyczynienia się do powstania naruszenia prawa
 • działania podjęte przez stronę dobrowolnie w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa
 • wysokość korzyści, którą strona osiągnęła, lub straty, której uniknęła
 • warunki osobiste osoby fizycznej

Podsumowanie

Pytania i dyskusja

 

WYKŁADOWCA

 

Adwokat, dr. hab. nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie.

W latach 2000 – 2019 pełnił funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, początkowo jako członek pozaetatowy (na kadencję 6-letnią i 3-letnią), zaś od roku 2011 jako członek etatowy. Orzekał w sprawach reglamentacyjnych, dotyczących gruntów i nieruchomości, planowania i zagospodarowania przestrzennego, dróg publicznych, prawa górniczego i geologicznego, geodezji i kartografii, ochrony środowiska, przyrody, odpadów i utrzymania czystości w gminach, a także w sprawach podatków i opłat lokalnych
i w postępowaniu egzekucyjnym. Przewodniczył posiedzeniom jawnym i niejawnym oraz reprezentował Kolegium w postępowaniach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku
oraz przez Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Od roku 2005 prowadzi działalność szkoleniową, skierowaną głównie do pracowników organów administracyjnych ale także do członków korporacji zawodowych radców prawnych i doradców podatkowych a także przedsiębiorców z branży budowlanej, gazowniczej i energetycznej. Główną tematyką prowadzonych szkoleń są zagadnienia proceduralne, związane z prawidłowym prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz wydawaniem decyzji, również w takich obszarach jak np. zwroty nienależnie wydatkowanych środków europejskich, zarządzanie pasem drogowym,
a także postępowania w sprawach studentów, doktorantów czy stopni i tytułu naukowego.

Autor wielu publikacji naukowych, opracowań dydaktycznych, komentarzy, recenzji, opinii i glos poświęconych tematyce funkcjonowania administracji publicznej, w tym m.in. w zakresie wydawania decyzji administracyjnych, wzorów pism i rozstrzygnięć do kodeksu postępowania administracyjnego oraz współautor komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Aktywny uczestnik, referent i organizator licznych konferencji
i seminariów naukowych.

 

wyślij zgłoszenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Cena udziału w szkoleniu: 690 zł
 • Cena obejmuje udział w szkoleniu on-line oraz wydanie zaświadczenia w formie elektronicznej.

SZKOLENIE ON-LINE – INFORMACJE:

 • przed rozpoczęciem szkolenia każdy z uczestników otrzymuje link do szkolenia
 • by uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer / tablet / telefon z podłączeniem do internetu, a także przeglądarka Google Chrome